Klauzula obowiązku informacyjnego

Administratorem Twoich danych osobowych jest E-POINT DESIGN SP. Z O.O.  z siedzibą Spółki: 02-658 Warszawa, ul. Filona 16.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z wysłaniem do Ciebie Newslettera drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła otrzymywać od nas Newsletter w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

E-POINT DESIGN SP. Z O.O. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz E-POINT DESIGN SP. Z O.O. . Ponadto E-POINT DESIGN SP. Z O.O będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe”

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wysyłki Newslettera. Umowa łączy Ciebie oraz E-POINT DESIGN SP. Z O.O.  do czasu aż wypiszesz się z listy mailingowej dot. otrzymywania Newslettera.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).